- New Vietnamese Bible 2014 Nê-hê-mi NÊ-HÊ-MI Nê-hê-mi NÊ-HÊ-MI Giới Thiệu Sách Nê-hê-mi có thể được chia làm bốn phần: 1. Nê-hê-mi được vua Ba-tư sai về cai trị Giu-đa. 2. Tường thành Giê-ru-sa-lem được tái thiết. 3. Ê-xơ-ra đọc và giải nghĩa Kinh Luật của Chúa; dân chúng ăn năn, xưng tội. 4. Các hoạt động khác của Nê-hê-mi khi ông cai trị Giu-đa. Một trong những nét nổi bật của Nê-hê-mi là sự nương cậy vào Đức Chúa Trời và những lời cầu nguyện tha thiết của ông. Bố Cục 1. Nê-hê-mi trở về Giê-ru-sa-lem 1:1–2:20 2. Tường thành Giê-ru-sa-lem được tái thiết 3:1–7:73 3. Kinh Luật được đọc và giao ước được tái lập 8:1–10:39 4. Các hoạt động khác của Nê-hê-mi 11:1–13:31 Nê-hê-mi Nhận Tin Từ Thành Giê-ru-sa-lem Sử liệu1:1 Nt: lời nói, việc làm, thành tích, sách lịch sử về Nê-hê-mi, con Ha-ca-lia. Vào tháng Kít-lêu1:1 Khoảng 15-16 tháng 11 đến 15-16 tháng 12 công lịch năm thứ hai mươi, khi tôi đang ở tại thành nội Su-san, có một trong các anh em tôi tên Ha-na-ni cùng vài người từ Giu-đa đến. Tôi hỏi thăm họ về những người Do-thái còn sống sót, tức những người đã thoát khỏi cảnh phu tù, và về thành Giê-ru-sa-lem. Họ nói với tôi: “Những người còn sống sót tại đây, trong tỉnh, tức những người đã thoát khỏi cảnh phu tù, hiện lâm vào tình thế rất bi đát và nhục nhã. Còn tường thành Giê-ru-sa-lem thì đổ nát, cổng thành bị lửa thiêu trụi.” Khi nghe những lời ấy, tôi ngồi mọp xuống đất,1:4 Nt: ngồi khóc than1:4 Nt: chịu tang nhiều ngày. Tôi tiếp tục kiêng ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời trên trời. Nê-hê-mi Cầu Nguyện Xưng Tội Tôi thưa: “Ôi! Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời trên trời, Đức Chúa Trời vĩ đại và uy nghi, là Đấng giữ giao ước và tình yêu trung kiên với người nào kính mến và tuân hành điều răn Ngài! Cầu xin Ngài lắng tai và cầu xin Ngài mở mắt ra nghe lời cầu nguyện của con, là tôi tớ Ngài. Con xưng nhận những tội mà chúng con là dân Y-sơ-ra-ên đã phạm cùng Ngài. Thật vậy, chính con và tổ phụ con có phạm tội cùng Ngài. Chúng con cư xử với Ngài thật tồi tệ, chúng con không tuân hành điều răn, quy luật, và phán quyết mà Ngài truyền cho Môi-se, tôi tớ Ngài. Cầu xin Chúa nhớ lại lời Ngài phán dạy qua Môi-se tôi tớ Ngài: ‘Nếu các ngươi bất trung, Ta sẽ phân tán các ngươi giữa các dân; nhưng nếu các ngươi quay về cùng Ta, giữ gìn và tuân hành điều răn Ta, dù cho các ngươi có bị tản mác ở tận các phương trời, từ nơi đó Ta sẽ gom các ngươi lại, và đem các ngươi về nơi Ta đã chọn cho danh Ta ngự tại đó.’ Tổ phụ chúng con1:10 Nt: họ là tôi tớ và dân của Ngài; mà Ngài đã giải cứu bằng quyền năng vĩ đại và bàn tay mạnh mẽ của Ngài. Ôi! Lạy Chúa! Cầu xin Ngài lắng tai nghe lời cầu nguyện của con là tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ khác của Ngài, là những người vui lòng kính sợ danh Ngài. Cầu xin Chúa cho con là tôi tớ Ngài được toại nguyện hôm nay, cầu xin Chúa đoái thương con trong khi con tiếp xúc với người này.” Lúc ấy tôi là người dâng rượu cho vua. Nê-hê-mi Được Phép Trở Về Giu-đa Xây Lại Tường Thành Tổ Tiên Vào tháng Ni-san2:1 Khoảng 15-16 tháng ba đến 15-16 tháng tư công lịch năm thứ hai mươi triều Át-ta-xét-xe, khi rượu dọn ra trước mặt vua, tôi cầm rượu dâng lên vua. Trước đây tôi chưa hề lộ vẻ buồn rầu trước mặt vua. Vua hỏi tôi: “Ngươi không có bệnh, sao mặt ngươi sầu não như vậy? Ngươi chắc phải có điều chi buồn phiền trong lòng.” Tôi khiếp sợ, tâu với vua: “Bệ hạ vạn tuế! Làm sao tôi không buồn được khi thành phố, là nơi có mồ mả tổ tiên tôi, đổ nát hoang tàn, và cổng thành bị lửa thiêu trụi?” Vua hỏi tôi: “Ngươi xin điều chi?” Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trên trời, rồi tâu với vua: “Nếu bệ hạ đẹp lòng, và nếu tôi tớ bệ hạ được ơn trước mặt bệ hạ, xin bệ hạ sai tôi về Giu-đa xây lại thành có mồ mả tổ tiên tôi.” Lúc ấy có thứ phi2:6 Nt: cung phi ngồi bên cạnh vua. Vua hỏi tôi: “Ngươi đi bao lâu? Và bao giờ ngươi trở về?” Vậy vua bằng lòng sai tôi đi, và tôi định thời hạn cho vua rõ. Tôi lại tâu thêm với vua: “Nếu bệ hạ đẹp lòng, xin bệ hạ truyền giao cho tôi những chiếu thư gửi cho các tổng trấn tỉnh Phía Tây Sông, để họ cho phép tôi đi ngang qua lãnh thổ họ cho đến khi tôi về tới Giu-đa, và một chiếu thư gửi A-sáp, giám đốc sở kiểm lâm hoàng gia,2:8 Dịch từng chữ: người canh giữ rừng của vua truyền người cho tôi gỗ để dựng lại cổng thành bên đền thờ, để xây lại tường thành, và để xây nhà cho tôi ở.” Nhờ Đức Chúa Trời phù hộ, vua ban cho tôi điều tôi cầu xin. Vậy tôi đến gặp các tổng trấn tỉnh Phía Tây Sông và trao cho họ các chiếu thư của vua. Vua cũng có sai các sĩ quan và kỵ binh đi theo hộ tống tôi. Khi San-ba-lát người Hô-rôn và Tô-bia, là triều thần người Am-môn, nghe tôi đến, họ bực tức lắm vì có người đến tìm cầu sự hưng thịnh cho dân Y-sơ-ra-ên. Nê-hê-mi Quan Sát Tường Thành Lúc Ban Đêm Sau khi đến Giê-ru-sa-lem và ở đó được ba ngày, ban đêm tôi cùng một vài người chỗi dậy đi ra. Tôi chẳng tiết lộ với ai về điều gì Đức Chúa Trời giục lòng tôi thực hiện cho Giê-ru-sa-lem. Tôi cũng không mang theo con thú nào ngoài con thú mà tôi đang cưỡi. Ban đêm tôi ra khỏi cổng Thung Lũng, đi ngang qua Suối Rồng, đi về hướng cổng Phân. Tôi vừa đi vừa quan sát thấy tường thành Giê-ru-sa-lem đổ nát và cổng thành bị lửa thiêu trụi. Tôi đi tiếp đến cổng Suối, rồi đến Ao Vua. Nhưng không đủ chỗ cho con thú tôi cưỡi đi qua được.2:14 Dịch từng chữ: Không có chỗ cho con thú phía dưới tôi đi qua Do đó, trong ban đêm, tôi đi lên dọc theo lòng suối, và quan sát tường thành. Rồi tôi quay lại, vào cổng Thung Lũng, trở về. Các viên chức không hề biết tôi đi đâu hoặc làm gì. Cho đến bấy giờ, tôi vẫn chưa hề tỏ cho người Do-thái biết, dù là thầy tế lễ, giới quý tộc, các viên chức, hoặc hết thảy những người khác góp phần vào công việc. Sau đó tôi nói với họ: “Anh em thấy rõ hoàn cảnh bi đát của chúng ta hiện nay. Giê-ru-sa-lem đổ nát hoang tàn, và cổng thành bị lửa thiêu trụi. Xin anh em góp sức với tôi,2:17 Nt: “hãy đến” hoặc “nào/hè” chúng ta cùng nhau xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem để khỏi mang tủi nhục.” Tôi cũng thuật lại cho họ thể nào Đức Chúa Trời phù hộ tôi, và những lời vua phán với tôi. Họ liền đáp: “Chúng ta hãy ra tay xây cất!” Và họ khuyến khích nhau bắt tay vào công việc cao đẹp này. San-ba-lát người Hô-rôn, Tô-bia, triều thần người Am-môn, và Ghê-sem người Ả-rập nghe được việc này, liền chế giễu và khinh nhạo chúng tôi. Chúng hỏi: “Các ông định làm gì thế? Định dấy loạn nghịch cùng vua phải không?” Tôi đáp: “Đức Chúa Trời trên trời sẽ cho chúng tôi thành công. Chúng tôi là tôi tớ Ngài, chúng tôi tiến hành việc xây cất. Nhưng các ông không có phần, chẳng có quyền hạn, cũng chẳng có kỷ niệm2:20 “Phần” ở đây không có nghĩa là đất đai. “Không có phần” có nghĩa là “không có liên hệ về mặt chính trị” gì tại Giê-ru-sa-lem.” Xây Lại Tường Thành Thầy thượng tế Ê-li-a-síp cùng các thầy tế lễ khác3:1 Nt: các anh em thầy tế lễ khởi sự xây lại cổng Chiên. Họ làm lễ cung hiến cổng rồi tra cánh cổng. Họ làm lễ cung hiến từ cổng Chiên3:1 Thêm vào cho rõ nghĩa cho đến tháp Một Trăm, cho đến ngay cả tháp Ha-na-nê-ên. Bên cạnh Ê-li-a-síp, người thành Giê-ri-cô xây cất. Kế đó, Xa-cư, con Im-ri, xây cất. Con cháu Hát-sê-na xây lại cổng Cá. Họ dựng xà, tra cánh cổng, luôn cả chốt và then. Kế đó, Mê-rê-mốt, con U-ri, cháu Ha-cốt, làm công tác tu bổ. Bên cạnh họ, Xa-đốc, con Ba-a-na, làm công tác tu bổ. Kế đó, người Tê-cô-a lo tu bổ, nhưng giới quý tộc không chịu tham gia công việc của người lãnh đạo3:5 Nt: “chúa” ở đây ám chỉ Nê-hê-mi họ. Giô-gia-đa, con Pha-sê-a, và Mê-su-lam, con Bê-sô-đia, tu bổ cổng Mít-nê.3:6 Thường dịch là “cổng Cũ” Họ dựng xà, tra cánh cổng, luôn cả chốt và then. Kế đó, Mê-la-tia người Ghi-bê-ôn, và Gia-đôn người Mê-rô-nốt cùng với những người ở Ghi-bê-ôn và Mích-ba lo tu bổ. Mích-ba thuộc khu vực quản lý3:7 Dịch từng chữ: “Thuộc về ngai của tổng đốc.” của tổng trấn tỉnh Phía Tây Sông. Bên cạnh Mê-la-tia, U-xi-ên con Hát-ha-gia, thuộc phường hội thợ vàng, tu bổ. Kế đó, Ha-na-nia, thuộc phường hội thợ chế hương phẩm, tu bổ. Họ tu bổ một khu của thành Giê-ru-sa-lem cho đến vách Rộng. Kế đó, Rê-pha-gia, con Hu-rô, quan cai trị phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, tu bổ. Kế đó, Giê-đa-gia, con Ha-ru-máp, tu bổ phần tường thành3:10 Thêm vào cho rõ nghĩa đối ngang nhà ông. Kế đó, Hát-túc, con Ha-sáp-nia, tu bổ. Manh-ki-gia, con Ha-rim, và Ha-súp, con Pha-hát Mô-áp tu bổ phần tường thành kế tiếp và tháp Lò. Kế đó, Sa-lum, con Ha-lô-hết, quan cai trị phân nửa kia của quận Giê-ru-sa-lem, cùng với các con gái ông tu bổ. Ha-nun và dân cư Xa-nô-a tu bổ cổng Thung Lũng. Họ xây cổng, tra cánh cổng, luôn cả chốt và then. Họ tu bổ một đoạn tường thành dài một ngàn am-ma3:13 Khoảng 450m cho đến cổng Phân.3:13 Mt: Cổng Phó-mát Manh-ki-gia, con Rê-cáp, quận trưởng quận Bết-hạc-kê-rem, tu bổ cổng Phân. Ông xây cổng, tra cánh cổng, luôn cả chốt và then. Sa-lun,3:15 Có khi cũng viết là Sa-lum con Côn-hô-xe, quận trưởng quận Mích-ba, tu bổ cổng Suối. Ông xây cổng, lợp mái, tra cánh cổng, luôn cả chốt và then. Ông cũng tu bổ vách tường chận ao Sê-la3:15 Có thể đây là Ao Vua, chứa nước kinh Si-lô-ê chảy vào từ suối Ghi-hôn trong vườn vua, cho đến các bậc thang đi xuống từ thành Đa-vít. Sau ông, Nê-hê-mi con A-búc, quan cai trị phân nửa quận Bết-sua, tu bổ cho đến nơi đối ngang các lăng tẩm Đa-vít, cho đến tận Ao Nhân Tạo và Đài Liệt Sĩ.3:16 Ctd: trại quân các dũng sĩ Sau ông, người Lê-vi tu bổ: Rê-hum, con Ba-ni; bên cạnh ông, Ha-sa-bia, quan cai trị phân nửa quận Kê-i-la, tu bổ đại diện cho quận mình. Sau ông, những người Lê-vi khác3:18 Nt: anh em họ tu bổ: Bin-nui3:18 MT: Ba-vai con Hê-na-đát, quan cai trị phân nửa quận Kê-i-la còn lại; bên cạnh ông, Ê-xe, con Giô-suê, thị trưởng Mích-ba, tu bổ thêm một phân nửa,3:19 Nt: một phần thứ nhì từ nơi đối ngang dốc dẫn lên Kho Vũ Khí, cạnh trụ tường.3:19 “Trụ Tường” là một đặc điểm kiến trúc, nơi tường xây nhô ra ngoài Sau ông, Ba-rúc, con Xáp-bai, tu bổ thêm một phần nữa, từ nơi trụ tường cho đến cửa vào nhà thầy thượng tế Ê-li-a-síp. Sau ông, Mê-rê-mốt con U-ri, cháu Ha-cốt, tu bổ thêm một phần nữa, từ cửa vào nhà Ê-li-a-síp cho đến cuối nhà ông. Sau ông, các thầy tế lễ vùng phụ cận3:22 MT: một vùng tròn, như thung lũng sông Giô-đanh tu bổ. Sau họ, Bên-gia-min và Ha-súp tu bổ đối ngang nhà họ; sau họ, A-xa-ria con Ma-a-sê-gia, cháu A-na-nia, tu bổ cạnh nhà ông. Sau ông, Bin-nui con Hê-na-đát, tu bổ thêm một phần nữa, từ nhà A-xa-ria cho đến trụ tường, và cho đến góc thành. Pha-lanh con U-xia tu bổ từ nơi đối ngang trụ tường và tháp trên nhô lên từ cung vua, thuộc về sân vệ binh.3:25 Có nghĩa là “nhà giam” Sau ông, Phê-đa-gia, con Pha-rốt, và những người phục dịch đền thờ sống ở Ô-phên, tu bổ cho đến nơi đối ngang cổng Nước phía đông và tháp nhô lên. Sau họ, người Tê-kô-a tu bổ thêm một phần nữa, từ nơi đối ngang tháp to nhô lên cho đến vách Ô-phên. Phía trên cổng Ngựa, các thầy tế lễ tu bổ, mỗi vị lo phần mình. Sau họ, Xa-đốc, con Y-mê, tu bổ đối ngang nhà ông. Sau ông, Sê-ma-gia, con Sê-ca-nia, người canh giữ cổng Đông, tu bổ. Sau ông, Ha-na-nia, con Sê-lê-mia và Ha-nun, con thứ sáu của Xa-láp, tu bổ thêm một phần nữa. Sau họ, Mê-su-lam, con Bê-rê-kia, tu bổ phần ông. Sau ông, Manh-ki-gia, thuộc phường hội thợ vàng, tu bổ cho đến nhà những người phục dịch đền thờ và các thương gia, đối ngang cổng Duyệt Binh,3:31 Ctd: Cổng Tụ Họp và cho đến phòng cao3:31 Đây là tháp canh nối tường phía đông và phía bắc giáp nhau nơi góc thành. Những người thợ vàng và các thương gia tu bổ phần tường giữa phòng cao nơi góc thành và cổng Chiên. Công Việc Xây Cất Gặp Chống Đối Khi San-ba-lát nghe tin chúng tôi xây lại tường thành, ông nổi giận và bực tức lắm. Ông chế nhạo người Do-thái. Trước mặt các cộng sự viên4:2 Nt: anh em ông và quân nhân Sa-ma-ri, ông nói: “Bọn Do-thái yếu đuối này đang làm gì đây? Chúng định sửa sang lại sao? Chúng định dâng tế lễ sao? Chúng định hoàn tất trong ngày sao? Chúng tưởng có thể dựng4:2 Nt: làm sống lại lại những hòn đá từ trong đống đổ nát này, mặc dù đã cháy rụi sao? Tô-bia, người Am-môn, bên cạnh San-ba-lát, phụ họa: ‘Đúng vậy, dù họ xây được cái chi đi nữa, một con chồn leo lên cũng đủ phá sập bức tường đá này của họ.’ Ôi! Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, cúi xin Ngài nghe chúng con bị khinh miệt dường nào. Xin Ngài đổ lại trên đầu họ những lời chế nhạo của họ. Xin Ngài biến họ như chiến lợi phẩm bị đưa qua vùng đất phu tù. Xin Ngài đừng che lấp sự gian ác của họ, xin Ngài đừng xóa sạch tội lỗi họ trước mặt Ngài, vì họ dám chọc Ngài giận ngay trước mặt những thợ xây cất.” Chúng tôi xây vách thành, và toàn vách nối liền chung quanh thành, đến phân nửa chiều cao, vì dân chúng quyết tâm làm việc. Chống Đối Gia Tăng Khi San-ba-lát, Tô-bia, người Ả-rập, người Am-môn, và người Ách-đốt nghe tin việc tu bổ tường thành Giê-ru-sa-lem tiến triển tốt vì các phần tường thủng khởi sự được vá lành, họ liền nổi giận, cùng nhau bàn mưu đến tấn công Giê-ru-sa-lem và gây rối loạn. Chúng tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời chúng tôi, và vì cớ họ, chúng tôi đặt người canh gác ngày đêm. Bấy giờ có tiếng than giữa hội chúng người Giu-đa;4:10 Nt: Giu-đa nói “Sức người khuân vác hao mòn, đống đổ nát quá to, chúng ta thật không đủ sức xây lại tường thành này.” Trong khi đó, kẻ thù chúng tôi bàn tính;4:11 Nt: nói “Trước khi chúng nó biết hoặc nhận ra điều gì, chúng ta sẽ đột nhập vào ngay giữa bọn chúng, giết chúng nó và làm ngưng công việc của chúng nó.” Những người Giu-đa sống gần họ4:12 “Họ” là kẻ thù đến với chúng tôi từ mọi hướng, và nài nỉ chúng tôi hàng chục lần: “Anh chị em phải trở về với chúng tôi.” Tôi sắp cho dân chúng đứng chỗ thấp nhất phía sau tường, nơi trống trải, đứng theo từng gia đình, vũ trang bằng gươm, giáo và cung. Tôi kiểm điểm xong, liền nói4:14 Nt: tôi thấy, tôi đứng dậy và nói với giới quý tộc, các viên chức, và hết thảy dân chúng; “Anh em đừng sợ họ. Hãy nhớ đến Chúa chúng ta, là Đấng vĩ đại uy nghi, và hãy chiến đấu vì cớ gia đình họ hàng4:14 Nt: anh em của anh em, con trai và con gái, vợ và nhà cửa của anh em.” Kiên Trì Xây Cất Khi kẻ thù chúng tôi nghe tin chúng tôi biết mọi sự, và Đức Chúa Trời đã phá hủy mưu đồ của họ, chúng tôi hết thảy đều quay về nơi tường thành, mỗi người làm công việc mình. Từ ngày ấy trở đi, phân nửa số gia nhân của tôi làm việc, trong khi phân nửa cầm khiên, và giáo, cung và áo giáp. Các vị chỉ huy đứng phía sau toàn thể nhà Giu-đa xây tường thành. Những người khuân vác chuyền gánh nặng một tay, còn tay kia cầm khí giới. Những người xây cất, mỗi người làm việc đeo gươm bên hông mình, còn người thổi kèn đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi nói với giới quý tộc, các viên chức, và hết thảy dân chúng: “Công việc nhiều và trải rộng nên chúng ta phải phân tán dọc theo tường thành, người này cách xa người kia. Bất cứ nơi nào anh em nghe tiếng kèn, hãy tụ họp lại nơi đó với chúng tôi. Đức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta.” Thế là chúng tôi tiếp tục làm việc4:21 MT: phân nửa họ cầm giáo từ rạng đông cho đến khi sao mọc. Cùng lúc ấy, tôi cũng nói thêm với dân chúng: “Mỗi người cùng gia nhân mình phải ngủ đêm lại trong thành Giê-ru-sa-lem, ban đêm làm phận sự canh gác, còn ban ngày làm việc.” Ngay cả tối, anh em tôi, các gia nhân tôi, và những người hộ vệ theo sau tôi, không một ai trong chúng tôi cởi quần áo mình ra; mỗi người giữ khí giới trong tay phải mình.4:23 Nt: Mỗi người, khí giới mình, nước Tệ Nạn Kinh Tế Và Xã Hội Lúc ấy, một số người thường dân Giu-đa cùng vợ lớn tiếng kêu ca phản đối một số người đồng hương. Có người nói: “Con trai và con gái chúng tôi đông đảo, chúng tôi cần lúa ăn để sống.” Người khác nói: “Chúng tôi phải cầm ruộng nương, vườn nho, và nhà của chúng tôi mới có lúa ăn vì nạn đói.” Người khác nữa lại nói: “Chúng tôi phải cầm ruộng và vườn nho chúng tôi lấy tiền đóng thuế cho vua. Nay chúng tôi cũng đồng máu mủ với anh em chúng tôi, con cái chúng tôi cũng như con cái họ, thế mà chúng tôi sắp sửa phải bắt ép con trai và con gái chúng tôi vào kiếp tôi mọi. Thật vậy, một số con gái chúng tôi đã bị bắt ép rồi. Chúng tôi không thể làm gì hơn được, vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về người khác.” Tôi rất công phẫn khi nghe tiếng kêu ca của họ và những lời phân trần trên. Sau khi suy nghĩ kỹ càng,5:7 Ctd: tôi dằn lòng/dằn cơn giận xuống tôi khiển trách giới quý tộc và các viên chức: “Anh em nỡ lòng nào xiết nợ anh em mình sao?”5:7 Lời Chúa cấm điều này Để giải quyết vấn đề,5:7 Nt: Vì cớ họ tôi triệu tập đại hội, và nói với họ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức chuộc lại anh em chúng ta là người Do-thái, đã phải bán mình cho người ngoại quốc; mà nay anh em lại bán chính anh em của mình, để rồi họ phải bị bán lại cho chúng tôi sao?” Họ im lặng, không tìm được lời gì đáp lại cả. Tôi nói tiếp: “Việc anh em làm không phải chút nào. Đáng lẽ anh em phải bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời của chúng ta để khỏi bị dân ngoại quốc, kẻ thù của chúng ta, sỉ nhục. Chính tôi, anh em tôi, và gia nhân tôi cũng cho anh em chúng ta5:10 Nt: họ vay tiền và thóc. Chúng ta hãy từ bỏ thói cầm đồ cho vay này đi! Ngày hôm nay, tôi xin anh em hãy trả lại đồng ruộng, vườn nho, vườn ô-liu, và nhà cửa cho họ, luôn cả một phần trăm lãi bằng tiền, thóc, rượu và dầu mà anh em đã lấy của anh em chúng ta.” Họ đáp: “Chúng tôi sẽ trả lại cho họ, không đòi hỏi gì cả. Chúng tôi sẽ làm y như lời ông nói.” Vậy, tôi gọi các thầy tế lễ đến, và tôi buộc họ thề làm theo như lời họ vừa nói. Tôi cũng giũ áo và nói: “Xin Đức Chúa Trời giũ sạch như thế này khỏi nhà và sản nghiệp người nào không thực hiện lời hứa trên; nguyện xin người ấy bị giũ sạch như thế này và trở thành trắng tay!” Toàn thể hội chúng đáp: “A-men,” và ca tụng CHÚA. Dân chúng làm theo như lời đã hứa. Tổng Trấn Nê-hê-mi Nêu Gương Liêm Khiết Hơn nữa, từ ngày tôi giữ chức tổng trấn Giu-đa, từ năm thứ hai mươi cho đến năm thứ ba mươi hai triều Át-ta-xét-xe, tổng cộng mười hai năm, tôi và các anh em tôi không hề nhận phần phụ cấp ẩm thực dành cho tổng trấn. Nhưng các vị tổng trấn trước tôi áp bức dân chúng nặng nề, bắt họ cấp dưỡng thức ăn và rượu hàng ngày đến bốn mươi sê-ken5:15 Khoảng 450g bạc. Gia nhân của họ cũng ra oai ức hiếp dân chúng. Tuy nhiên tôi không làm như vậy, vì tôi kính sợ Đức Chúa Trời. Trái lại, tôi dồn mọi nỗ lực5:16 Nt: tôi nắm chặt vào công tác xây dựng tường thành. Chúng tôi không thu thập đất đai, hết thảy những gia nhân của tôi đều tập trung tại đây, vào công tác xây dựng. Có đến một trăm năm mươi người Do-thái và viên chức cũng ăn nơi bàn tôi, chưa kể những người đến với chúng tôi từ những nước láng giềng. Mỗi ngày phải dọn một con bò, sáu con chiên chọn lọc cùng với gà vịt, và cứ cách mười ngày, đủ mọi loại rượu dư dật. Dù vậy, tôi cũng không đòi phần phụ cấp ẩm thực dành cho tổng trấn, vì dân chúng phải gánh thuế má nặng nề rồi. Lạy Đức Chúa Trời, con cầu xin Ngài ghi nhận tất cả những gì con làm cho dân sự này, và xin Ngài làm ơn cho con! Chiến Dịch Khủng Bố Khi San-ba-lát, Tô-bia, Ghê-sem người Ả-rập, và những kẻ thù khác của chúng tôi nghe tin tôi đã xây lại tường thành, và không còn nơi nào hư thủng nữa, mặc dù lúc ấy tôi chưa tra các cánh cổng, San-ba-lát và Ghê-sem sai người đến nói với tôi: “Mời ông đến họp với chúng tôi tại Kê-phi-rim,6:2 Địa danh này có nghĩa là “sư tử.” trong đồng bằng Ô-nô.” Nhưng họ mưu toan hại tôi, cho nên tôi sai người đáp lời họ: “Tôi bận thực hiện một công tác lớn lao. Tôi không thể xuống được, e công việc đình trệ trong khi tôi bỏ việc xuống gặp các ông.” Họ sai người đến mời tôi bốn lần như vậy, và lần nào tôi cũng đáp lời họ y như nhau. Lần thứ năm, San-ba-lát sai gia nhân đến với tôi y như trước, nhưng lần này kèm theo một phong thư không niêm. Thư viết: “Tin đồn lan khắp các nước, và chính Gát-mu6:6 Cũng là Ghê-sem cũng xác nhận tin ấy, rằng ông âm mưu cùng người Giu-đa làm phản, vì thế ông mới xây tường thành này. Theo tin đồn, ông sẽ làm vua họ. Ông cũng đã sắp xếp cho các tiên tri rao báo về ông tại Giê-ru-sa-lem rằng ‘Có một vua ở Giu-đa.’ Tất nhiên vua sẽ nghe những tin này. Vậy mời ông đến, chúng ta cùng nhau thảo luận.” Tôi sai người đáp: “Những chuyện ông nói chẳng hề xảy ra. Ông chỉ tưởng tượng trong đầu ông thôi.” Tất cả những người ấy đều tìm cách dọa chúng tôi sợ vì họ nghĩ rằng: “Chúng sẽ nản chí buông xuôi, và công việc sẽ không hoàn thành.” Nhưng tôi lại càng quyết tâm làm việc hơn nữa.6:9 Ctd: xin làm cho tay con mạnh hơn Sau đó, tôi đến thăm Sê-ma-gia, con Đê-la-gia, cháu Mê-hê-ta-bên, vì ông sống biệt lập tại nhà. Ông nói: “Chúng ta hãy gặp nhau tại đền thờ Đức Chúa Trời, Ngay bên trong đền thánh, Rồi chúng ta hãy đóng cửa đền thánh lại, Vì họ sẽ đến để giết ông, Họ sẽ đến giết ông trong ban đêm!” Tôi đáp: “Một người trong địa vị tôi lẽ nào lại chạy trốn sao? Hơn nữa, có người nào như tôi vào đền thánh mà được sống đâu? Tôi không vào đâu.” Bấy giờ tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời không có sai ông, nhưng ông đã nói tiên tri nghịch lại tôi vì Tô-bia và San-ba-lát đã mua chuộc ông. Chúng mua chuộc ông để làm cho tôi sợ hoảng rồi hành động theo như lời ông ta đề nghị,6:13 Nt: hành động như vậy vậy tôi sẽ phạm tội, mang tiếng xấu, và chúng sẽ có cớ lăng nhục tôi. Lạy Đức Chúa Trời của con, xin Ngài nhớ lại những điều Tô-bia và San-ba-lát đã làm! Con cũng xin Ngài nhớ lại nữ tiên tri Nê-a-đia và các tiên tri khác, thế nào họ đã tìm cách làm cho con khiếp sợ! Hoàn Tất Tường Thành Ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun,6:15 Tháng sáu tương đương với 15 tháng 8 đến 15 tháng 9 tây lịch tường thành hoàn tất trong năm mươi hai ngày. Khi hết thảy những kẻ thù của chúng tôi nghe tin ấy, tất cả các dân tộc láng giềng đều khiếp sợ, họ xuống tinh thần nhiều lắm, vì họ biết rằng công trình này thực hiện được là nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi giúp đỡ. Cũng trong thời gian ấy, giới quý tộc của Giu-đa gửi nhiều thư cho Tô-bia và Tô-bia cũng gửi thư lại cho họ, vì có nhiều người trong Giu-đa thề giúp Tô-bia, vì hắn là con rể của Sê-ca-nia, con A-ra, và Giô-ha-nan, con Tô-bia, lại cưới con gái Mê-su-lam, con Bê-rê-kia. Họ thường ca ngợi Tô-bia trước mặt tôi, và học lại cho hắn những lời tôi nói. Còn Tô-bia thì gửi nhiều thư đe dọa tôi. Bảo Vệ An Ninh Cho Thành Giê-ru-sa-lem Sau khi tường thành đã xây xong, tôi tra các cánh cổng. Những người gác cổng, ca nhạc sĩ, và người Lê-vi nhận trách nhiệm canh gác. Tôi giao cho Ha-na-ni, em tôi, và Ha-na-ni-ya, sĩ quan chỉ huy thành lũy, nhiệm vụ cai trị Giê-ru-sa-lem. Ha-na-ni-ya là người đáng tin cậy và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác. Tôi dặn họ: “Anh em không nên để cổng thành Giê-ru-sa-lem mở trong7:3 MT: cho đến khi giờ nắng gắt,7:3 Đây là giờ nghỉ trưa và trong khi còn phiên trực, người trực7:3 Nt: họ phải đóng cổng cài then cho chắc. Anh em cũng nên cắt phiên gác cho dân cư Giê-ru-sa-lem, người này nơi vọng gác, kẻ kia nơi đối ngang nhà mình.” Thành phố rộng lớn, nhưng dân cư thưa thớt, và nhà cửa xây lại chưa đủ vào đâu.7:4 Nt: không có nhà cửa xây lại Đức Chúa Trời giục lòng tôi triệu tập các nhà quyền quý, các viên chức, và thường dân để đăng ký hộ tịch. Danh Sách Người Hồi Hương Tôi tìm được gia phả của những người trở về đợt đầu, có ghi như sau: Đây là những người trong tỉnh đã trở về từ giữa vòng những phu tù mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã lưu đày. Họ trở về Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, ai nấy về thành mình. Họ cũng về với Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, Nê-hê-mi, A-xa-ria, Ra-a-mia, Na-ha-ma-ni, Mạc-đô-cai, Binh-san, Mích-bê-rết. Biết-vai, Nê-hum, và Ba-a-na. Tổng số những người nam trong dân Y-sơ-ra-ên: Con cháu Pha-rốt,2,172 người, Con cháu Sê-pha-tia,372 người, Con cháu A-ra,652 người, Con cháu Pha-hát Mô-áp, nghĩa là con cháu Giê-sua và Giô-áp,2,818 người, Con cháu Ê-lam,1,254 người, Con cháu Xát-tu,845 người, Con cháu Xác-cai,760 người, Con cháu Bin-nui,648 người, Con cháu Bê-bai,628 người, Con cháu A-gát,2,322 người, Con cháu A-đô-ni-cam,667 người, Con cháu Biết-vai,2,067 người, Con cháu A-đin,655 người, Con cháu A-te, nghĩa là con cháu Ê-xê-chia,98 người, Con cháu Ha-sum,328 người, Con cháu Bết-sai,324 người, Con cháu Ha-ríp,112 người, Con cháu Ghi-bê-ôn,95 người, Người Bết-lê-hem và Nê-tô-pha,188 người, Người A-na-tốt,128 người, Người Bết-Ách-ma-vết,42 người, Người Ki-ri-át Giê-a-rim, Kê-phi-ra, và Bê-ê-rốt,743 người, Người Ra-ma và Ghê-ba,621 người, Người Mích-ma,122 người, Người Bê-tên và A-hi,123 người, Người Nê-bô khác,52 người, Con cháu Ê-lam khác,1,254 người, Con cháu Ha-rim,320 người, Người Giê-ri-cô,345 người, Người Lô-đơ, Ha-đi, và Ô-nô,721 người, Con cháu Sê-na,3,930 người, Thầy tế lễ: Con cháu Giê-đa-gia, thuộc gia tộc Giê-sua,973 người, Con cháu Y-mê,1,052 người, Con cháu Phát-hua,1,247 người, Con cháu Ha-rim,1,017 người, Người Lê-vi: con cháu Giê-sua, thuộc họ Cát-mi-ên, thuộc con cháu Hô-dê-va,74 người, Ca nhạc sĩ: con cháu A-sáp,148 người, Người gác cổng: con cháu Sa-lum, con cháu A-te, con cháu Tanh-môn, con cháu A-cúp, con cháu Ha-ti-ta, con cháu Sô-bai,138 người, Người phục dịch đền thờ: con cháu Xi-ha, con cháu Ha-su-pha, con cháu Ta-ba-ốt, con cháu Kê-rốt, con cháu Sia, con cháu Pha-đôn, con cháu Lê-ba-na, con cháu Ha-ga-ba, con cháu Sanh-mai, con cháu Ha-nan, con cháu Ghi-đên, con cháu Ga-ha-rơ, con cháu Rê-a-gia, con cháu Rê-xin, con cháu Nê-cô-đa, con cháu Ga-xam, con cháu U-xa, con cháu Pha-sê-a, con cháu Bê-sai, con cháu Mê-u-nim, con cháu Nê-phu-sim, con cháu Bạc-búc, con cháu Ha-khu-pha, con cháu Hát-bua, con cháu Bát-lit, con cháu Mê-hi-đa, con cháu Hát-sa, con cháu Bát-cốt, con cháu Si-sê-ra, con cháu Tha-mác, con cháu Nê-xia, con cháu Ha-ti-pha. Con cháu những người nô lệ từ đời vua Sa-lô-môn: con cháu Sô-tai, con cháu Sô-phê-rết, con cháu Phê-ri-da, con cháu Gia-a-la, con cháu Đạt-côn, con cháu Ghi-đên, con cháu Sê-pha-tia, con cháu Hát-tinh, con cháu Bô-kê-rết Ha-xê-ba-im, con cháu A-môn. Tổng cộng những người phục dịch đền thờ và con cháu những người nô lệ từ đời vua Sa-lô-môn là 392 người. Những người sau đây trở về từ Tên Mê-la, Tên Hát-sa, Kê-rúp, A-đôn và Y-mê, nhưng họ không thể chứng minh qua gia tộc hoặc dòng dõi rằng họ thuộc về dân Y-sơ-ra-ên: Con cháu Đê-la-gia, con cháu Tô-bi-gia, con cháu Nê-cô-đa, tổng cộng 642 người. Về phía những thầy tế lễ: con cháu Hô-bai-gia, con cháu Ha-cốt, con cháu Bát-xi-lai, (ông này cưới một trong những cô con gái của Bát-xi-lai, người Ga-la-át, nên người ta gọi ông theo tên cha vợ). Những người này tìm tên mình trong gia phả, nhưng không tìm được, nên bị kể là ô uế và truất khỏi chức tế lễ. Quan tổng trấn cấm họ dùng thức ăn chí thánh cho đến khi nào có thầy tế lễ dùng U-rim và Thu-mim cầu hỏi Đức Chúa Trời. Toàn thể hội chúng tổng cộng là 42,360 người. Ngoài ra, có 7,337 nam nữ gia nhân và 245 nam nữ ca sĩ, 435 con lạc đà, và 6,720 con lừa. Một số các trưởng tộc dâng vào quỹ xây cất.7:70 Nt: dâng vào công việc Quan tổng trấn dâng vào quỹ một ngàn đa-riếc7:70 Nt: 1,000 đa-riếc. Một đa-riếc là một đồng tiền vàng, nặng 8.42g 50 cái chậu, và 530 bộ lễ phục cho các thầy tế lễ. Một số các trưởng tộc dâng vào quỹ xây cất hai mươi ngàn đa-riếc7:71 Khoảng 170 kg vàng, và hai ngàn hai trăm mi-na7:71 Khoảng 1.2 tấn. Một Mi-na nặng khoảng 50 sê-ken, tức 570g bạc. Dân chúng còn lại dâng hai mươi ngàn đa-riếc vàng, hai ngàn mi-na bạc, và 67 bộ lễ phục cho các thầy tế lễ. Các thầy tế lễ, những người Lê-vi, người gác cổng, ca nhạc sĩ, một số thường dân, những người phục dịch đền thờ, và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên định cư trong thành mình. Khi tháng bảy đến, dân Y-sơ-ra-ên đều ở trong thành mình. Dân Chúng Tụ Họp Lại Nghe Đọc Và Giải Nghĩa Kinh Luật Bấy giờ toàn dân nhất trí tụ họp lại tại quảng trường trước cổng Nước. Họ xin thầy tế lễ Ê-xơ-ra thông thạo về Kinh Luật đem ra cuộn da đã chép Kinh Luật Môi-se mà CHÚA đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên. Ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ Ê-xơ-ra đem Kinh Luật ra trước hội chúng bao gồm cả nam lẫn nữ cùng hết thảy những người có khả năng thông hiểu những gì họ nghe. Tại quảng trường trước cổng Nước, từ rạng đông cho đến trưa, ông đọc cho cả nam lẫn nữ cùng những người có khả năng hiểu biết nghe. Toàn dân lắng tai nghe đọc Kinh Luật. Thầy tế lễ thông thạo Kinh Luật Ê-xơ-ra đứng trên một bục gỗ cao8:4 Nt: một tháp gỗ đóng nhơn dịp này. Đứng bên phải ông có Ma-ti-thia, Sê-ma, A-na-gia, U-ri-gia, Hinh-ki-gia, và Ma-a-sê-gia. Bên trái có Phê-đa-gia, Mi-sa-ên, Manh-ki-gia, Ha-sum, Hạch-ba-đa-na, Xa-cha-ri, và Mê-su-lam. Vì Ê-xơ-ra đứng cao hơn họ, nên khi ông mở cuốn kinh ra, toàn dân đều thấy, và đứng dậy. Ê-xơ-ra ca tụng CHÚA, Đức Chúa Trời vĩ đại. Toàn dân giơ tay lên, đáp lại: “A-men! A-men!” rồi quỳ gối, sấp mặt xuống đất, thờ lạy CHÚA. Những người Lê-vi là Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia, Gia-min, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-sê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-xa-bát, Ha-nan, và Bê-la-gia giải thích cho dân chúng hiểu rõ Kinh Luật trong khi dân chúng ai nấy đứng nguyên tại chỗ mình. Họ đọc Kinh Luật của Đức Chúa Trời, đọc và giải nghĩa từng phân đoạn8:8 Ctd: đọc và giải nghĩa rành mạch cho nên dân chúng hiểu lời họ đọc. Vì cả dân chúng đều khóc khi nghe những lời trong Kinh Luật nên tổng trấn Nê-hê-mi, thầy tế lễ Ê-xơ-ra, và những người Lê-vi đang giải thích cho dân chúng thông hiểu Kinh Luật, nói với họ: “Xin ông bà anh chị chớ buồn rầu, cũng đừng than khóc, vì hôm nay là ngày thánh cho CHÚA.” Ê-xơ-ra nói tiếp: “Ông bà anh chị hãy về ăn của ngon,8:10 Nt: Phần béo uống vật ngọt,8:10 Rượu pha với mật ong và hãy san sẻ thức ăn8:10 Nt: gởi phần cho những người không có chuẩn bị, vì hôm nay là ngày thánh cho Chúa chúng ta. Xin ông bà anh chị chớ sầu thảm, vì niềm vui trong CHÚA là sức mạnh của ông bà anh chị.” Người Lê-vi cũng khuyên lơn dân chúng: “Xin ông bà anh chị an tâm. Vì hôm nay là ngày thánh, xin ông bà anh chị đừng sầu não nữa.” Toàn thể dân chúng ra về, ăn, uống, và san sẻ cho người không có. Họ ăn mừng trọng thể vì họ hiểu được những lời truyền dạy cho họ. Cử Hành Lễ Lều Tạm Qua ngày mồng hai, các trưởng tộc trong dân chúng, các thầy tế lễ và người Lê-vi tụ họp chung quanh thầy tế lễ thông thạo Kinh Luật Ê-xơ-ra để học hỏi những lời răn dạy trong Kinh Luật. Họ thấy có ghi chép trong Kinh Luật, CHÚA truyền dạy qua Môi-se rằng dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong lều suốt thời gian lễ trong tháng bảy, và phải rao thông báo khắp các thành thị và thành Giê-ru-sa-lem như vầy: “Hãy lên đồi, mang về những cành lá cây ô-liu, cây thông, cây sim, cây kè, và nhánh những loài cây rậm lá để dựng lều y như đã chép.” Thế là dân chúng lên đồi, mang lá về dựng lều: người thì dựng ngay trên mái nhà mình, kẻ thì dựng trong sân nhà, kẻ khác trong sân đền thờ Đức Chúa Trời, kẻ kia tại quảng trường bên cổng Nước, kẻ nọ tại quảng trường bên cổng Ép-ra-im. Toàn hội chúng những người trở về từ chốn phu tù đều dựng lều và ở trong lều. Từ thời Giô-suê, con trai Nun, cho đến nay, dân Y-sơ-ra-ên chưa từng làm như vậy. Mọi người đều hoan hỉ. Ê-xơ-ra8:18 Nt: ông đọc Kinh Luật của Đức Chúa Trời mỗi ngày, từ ngày đầu đến ngày cuối. Họ giữ lễ trong bảy ngày. Đến ngày thứ tám, họ cử hành lễ bế mạc cách trọng thể, và nghỉ mọi công việc, theo như quy định. Lễ Sám Hối Ngày hai mươi bốn tháng ấy, dân Y-sơ-ra-ên họp lại, kiêng ăn, quấn vải thô,9:1 Vải dệt bằng lông dê hoặc lông lạc đà rải bụi đất lên đầu.9:1 Nt: lên người họ Những người thuộc gốc Y-sơ-ra-ên phân rẽ với hết thảy những người ngoại quốc. Họ đứng và xưng nhận tội lỗi của chính mình, và sự gian ác của tổ phụ mình. Họ đứng nguyên tại chỗ, đọc Kinh Luật của CHÚA suốt một phần tư ngày,9:3 Tương đương với ba tiếng đồng hồ rồi họ xưng tội và thờ phượng CHÚA thêm một phần tư ngày nữa. Giê-sua, Ba-ni, Cát-mi-ên, Sê-ba-nia, Bun-ni, Sê-rê-bia, Ba-ni, và Kê-na-nia đứng trên bực cao của người Lê-vi, và lớn tiếng kêu cầu CHÚA. Kế đến, những người Lê-vi là Giê-sua, Cát-mi-ên, Ba-ni, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đi-gia, Sê-ba-nia (hoặc Sê-van-gia), và Phê-ta-hia (hoặc Phê-ta-gia) nói: “Xin chúng ta cùng đứng lên ca tụng CHÚA: Từ đời này qua đời kia, Nguyện xin mọi người ca tụng danh vinh hiển của Ngài, Là danh được tôn cao trên cả mọi lời chúc tụng, ngợi khen! Cầu Nguyện Xưng Tội Lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng duy nhất! Ngài dựng nên các tầng trời, Các tầng trời cao ngất, Cùng với các thiên binh, Đất và mọi vật trên đất, Biển và mọi vật trong biển, Ngài bảo tồn tất cả, Và các thiên binh tôn thờ Ngài. Chính Ngài là CHÚA, là Đức Chúa Trời, Là Đấng chọn Áp-ra-ham, Ngài đem ông ra khỏi U-rơ xứ Canh Đê, Và đặt tên ông là Áp-ra-ham. Khi Chúa thấy lòng ông trung thành với Ngài, Ngài lập giao ước với ông, Và hứa ban đất của dân Ca-na-an, Dân Hê-tít, dân A-mô-rít, Dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít, và dân Ghi-rê-ga-sít (hoặc Ghia-gát), Cho dòng dõi ông. Chúa thực hiện lời Ngài hứa, Vì Ngài trung tín. Chúa thấy nổi thống khổ của tổ tiên chúng con tại Ai-cập, Ngài nghe tiếng kêu van của họ bên Biển Đỏ,9:9 Ctd: Biển Sậy/Lau Chúa thực hiện dấu kỳ phép lạ Chống lại Pha-ra-ôn, quần thần và toàn dân trong lãnh thổ người, Vì Chúa biết chúng cư xử ngang ngược Với tổ phụ chúng con, Vậy uy danh Chúa vang lừng9:10 Nt: Chúa làm cho Ngài nổi danh Cho đến ngày nay, Chúa phân rẽ biển trước mặt họ, Họ đi ngang qua biển như trên đất khô. Nhưng Chúa ném kẻ đuổi theo họ vào biển sâu, Như ném đá vào dòng nước lũ. Ban ngày, Chúa dựng trụ mây dẫn dắt họ, Ban đêm, Ngài dựng trụ lửa Soi sáng nẻo đường họ phải noi theo. Chúa giáng lâm trên núi Si-nai, Từ trời cao Ngài phán với họ, Ngài ban cho họ Sắc luật ngay thẳng, Sắc lệnh chân thật, Quy luật và điều răn tốt lành. Chúa cho họ biết Về ngày Sa-bát thánh của Ngài, Chúa truyền dạy họ điều răn, quy luật, và sắc lệnh Qua Môi-se, tôi tớ Ngài. Ngài ban bánh từ trời khi họ đói, Ngài cho nước văng ra từ tảng đá khi họ khát, Chúa bảo họ vào chiếm lấy đất Ngài đã giơ tay lên thề9:15 Nt: không có từ thề ban cho họ. Nhưng tổ phụ chúng con ương ngạnh, cứng cổ, Không tuân giữ điều răn Chúa. Họ không chịu vâng lời, Cũng không nhớ đến các phép lạ Ngài thực hiện ngay giữa họ, Nhưng lại cứng cổ, lập người lãnh đạo Đưa họ về kiếp sống nô lệ tại Ai-cập. Nhưng Chúa là Đức Chúa Trời rộng lượng tha thứ, Khoan dung và nhân từ, Nhẫn nại và giàu lòng yêu thương, Ngài không từ bỏ họ. Ngay cả khi họ tự đúc cho mình Một con bê đực bằng kim loại, Rồi tuyên bố: ‘Đây là thần của ngươi, Thần đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập,’ Họ khinh thường Chúa quá đổi, Chúa vẫn giàu lòng thương xót, Ngài không bỏ mặc họ trong sa mạc. Trụ mây không rời khỏi họ, Nhưng tiếp tục dẫn đường họ vào ban ngày, Và ban đêm trụ lửa Tiếp tục soi sáng lối họ phải đi. Chúa ban Thần Linh chân thiện dạy dỗ họ, Ngài không cất bánh ma-na khỏi miệng họ, Ngài cho họ nước uống trong cơn khát. Chúa nuôi nấng họ suốt bốn mươi năm, Nơi sa mạc họ không thiếu thốn chi, Áo họ không sờn rách, Chân họ không sưng phù. Chúa ban cho họ các vương quốc và các dân tộc, Ngài chia đất làm biên giới9:22 MT: cạnh, góc cho họ: Họ chiếm hữu đất của Si-hôn, vua Hết-bôn, Và đất của Óc, vua Ba-san. Chúa khiến con cháu họ sinh sôi nẩy nở, Đông như sao trên trời, Ngài đưa họ vào xứ Mà Ngài có truyền bảo tổ phụ họ vào chiếm hữu. Con cháu họ vào chiếm hữu đất, Ngài bắt phục trước mặt họ; Dân cư trong xứ, người Ca-na-an, Ngài phó vào tay họ; Các vua chúa và dân cư trong đất, Ngài cho họ tùy ý đối xử. Họ chiếm thành kiên cố, Đất phì nhiêu, Họ chiếm nhà cửa đầy những vật dụng tốt đẹp, Bể chứa nước đục sẵn, vườn nho, vườn ô-liu, Và cây ăn quả rất nhiều. Họ ăn no nê, họ trở nên béo tốt, Họ thỏa thích trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Dù vậy, họ lại bất tuân lệnh Chúa, Phản nghịch Ngài, Họ ném bỏ luật pháp Chúa ra phía sau,9:26 Nt: ra sau lưng họ Họ giết các tiên tri của Chúa, Là những người cảnh cáo họ để đem họ về với Chúa. Họ khinh thường Chúa quá đổi. Vì thế, Chúa phó họ vào tay quân thù, Quân thù áp bức họ, Trong cơn gian truân họ kêu xin Chúa, Từ trời cao Chúa nghe họ, Chúa thương xót vô biên, Chúa ban cho họ những vị cứu tinh; Giải cứu họ khỏi tay quân thù. Tuy nhiên, vừa mới hưởng được cảnh an nhàn, Họ lại phạm tội với Chúa,9:28 Nt: làm điều ác trước mặt Chúa Cho nên Chúa bỏ mặc họ rơi vào tay kẻ thù, Kẻ thù thống trị họ, họ lại kêu xin Chúa, Từ trời cao Chúa nghe và giải cứu họ bao nhiêu lần, Vì Chúa thương xót họ. Chúa cảnh cáo họ, Ngài muốn họ quay về với Kinh Luật Ngài, Nhưng họ ngang ngược, Không tuân theo điều răn Chúa, Họ vi phạm quy luật Ngài, Là điều lệ mà người nào vâng giữ sẽ được sống, Nhưng họ kênh vai ra, Cứng cổ lại, không chịu tuân theo. Chúa nhẫn nhục chịu đựng họ Suốt bao nhiêu năm, Chúa cảnh cáo họ qua Thần Linh của Ngài, Qua các vị tiên tri, Nhưng họ không quan tâm, Chúa đành phải phó họ vào tay các dân tộc địa phương. Tuy nhiên, vì lòng thương xót vô biên của Chúa, Ngài không tận diệt họ, Ngài cũng không từ bỏ họ, Vì Ngài là Đức Chúa Trời khoan dung và nhân từ. Và giờ đây, ôi lạy Đức Chúa Trời của chúng con, Là Đức Chúa Trời vĩ đại, uy quyền, đáng kính sợ, Là Đấng giữ giao ước và tình yêu trung kiên, Xin Ngài đừng coi nhẹ tất cả những hoạn nạn Ngài giáng xuống chúng con, các vua chúa chúng con, Các thầy tế lễ và các vị tiên tri chúng con, Các tổ phụ chúng con, và toàn thể con dân Ngài, Từ thời các vua A-si-ri cho đến ngày nay. Chúa thật công bằng Trong mọi việc xảy ra cho chúng con, Vì Ngài đối xử thành tín, Trong khi chúng con làm điều ác. Thật các vua chúa, Các thầy tế lễ và các tổ phụ chúng con Không tuân giữ sắc lệnh Ngài, Cũng không quan tâm đến các điều răn và lời cảnh cáo Ngài ban truyền cho họ. Ngay cả khi họ còn vương quốc, Và hưởng phước lành đầy dẫy Ngài ban cho. Trong vùng đất rộng rãi phì nhiêu Ngài ban cho họ, họ cũng không thờ phượng Chúa, Cũng không từ bỏ công việc gian ác mình. Vì thế ngày nay, chúng con làm nô lệ, Ngay trên mảnh đất Ngài ban cho tổ phụ của chúng con, Để thụ hưởng hoa quả và sự mầu mỡ của đất, Thật vậy, chúng con làm nô lệ trên đất ấy. Hoa màu của đất này dồn vào tay các vua Ngài đặt lên cai trị chúng con vì tội lỗi chúng con, Các vua này cầm quyền trên thân thể chúng con, Và tự tiện sử dụng súc vật của chúng con. Chúng con khổ nhục vô cùng. Dù vậy, chúng con đồng ý lập giao ước bền chặt. Văn kiện có đóng ấn của các nhà lãnh đạo, người Lê-vi, và các thầy tế lễ của chúng con.” Hứa Nguyện Vâng Giữ Kinh Luật Ấn mang tên tổng trấn Nê-hê-mi, con Ha-ca-lia, Sê-đê-kia; Sê-ra-gia, A-xa-ria, Giê-rê-mi. Phát-hua, A-ma-ria, Manh-ki-gia, Hát-túc, Sê-ba-nia, Ma-lúc, Ha-rim, Mê-rê-mốt, Ô-ba-đia (hoặc Ô-bát-gia), Đa-ni-ên, Ghi-nê-thôn, Ba-rúc, Mê-su-lam, A-bi-gia, Mi-gia-min, Ma-a-xia, Binh-gai, Sê-ma-gia. Những người kể trên là thầy tế lễ. Người Lê-vi: Giê-sua, con A-xa-nia, Bin-nui, con cháu Hê-na-đát, Cát-mi-ên, và các anh em Lê-vi khác, Sê-ba-nia, Hô-đi-gia, Kê-li-ta, Bê-la-gia, Ha-nan, Mi-ca, Rê-hốp, Ha-sa-bia, Xác-cua, Sê-rê-bia, Sê-ba-nia, Hô-đi-gia, Ba-ni, Bê-ni-nu. Các nhà lãnh đạo dân chúng: Pha-rốt, Pha-hát Mô-áp, Ê-lam, Xát-tu, Ba-ni, Bu-ni, A-gát, Bê-bai, A-đô-ni-gia, Biệt-vai, A-đin, A-te, Ê-xê-chia, A-xu-rơ, Hô-đi-gia, Ha-sum, Bê-sai, Ha-ríp, A-na-tốt, Nê-bai, Mạc-bi-ách, Mê-su-lam, Hê-xia, Mê-sê-xa-bên, Xa-đốc, Gia-đua, Phê-la-tia, Ha-nan, A-na-gia, Hô-sê, Ha-na-nia, Ha-súp, Ha-lô-hết, Binh-ha, Sô-bếch, Rê-hum, Ha-sáp-nia, Ma-a-sê-gia, A-ni-gia, Ha-nan, A-nan, Ma-lúc, Ha-rim, Ba-a-na. Những người còn lại, thầy tế lễ, người Lê-vi, người gác cổng, ca nhạc sĩ, người phục dịch đền thờ, và toàn thể những người nào đã tự mình phân rẽ khỏi dân địa phương vì kính sợ10:28 Nt: vì có luật lệ của Đức Chúa Trời luật của Đức Chúa Trời, cùng với vợ, con trai và con gái họ, hết thảy những người có khả năng hiểu biết, cùng họp với các anh em quý tộc của họ, thề nguyện nhận chịu hình phạt nếu họ không sống theo Kinh Luật Đức Chúa Trời ban truyền qua Môi-se, tôi tớ Ngài. Họ hứa cẩn thận vâng giữ mọi điều răn, sắc lệnh và quy luật của CHÚA của họ, đặc biệt là: Chúng con thề không gả con gái chúng con cho dân địa phương, cũng không cưới con gái họ cho con trai chúng con; Nếu dân địa phương mang hàng hóa hoặc các thứ thóc lúa ra bán vào ngày Sa-bát, chúng con thề không mua của họ vào ngày Sa-bát hoặc bất cứ ngày thánh lễ nào khác; Chúng con thề không cày cấy vào năm thứ bảy,10:31 Nt: bỏ qua/hy sinh năm thứ bảy và tha hết những món nợ chưa trả; Chúng con hứa mỗi người dâng một phần ba sê-ken10:32 Một sê-ken tương đương với 11.50g bạc hằng năm vào công việc đền thờ, để trang trải các chi phí10:33 Thêm vào cho rõ nghĩa về bánh trần thiết, về tế lễ chay và tế lễ thiêu dâng thường xuyên, hàng ngày, tế lễ thiêu dâng vào ngày Sa-bát, ngày trăng mới, các ngày lễ khác, về các lễ vật thánh và lễ vật chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, cùng mọi công việc khác trong đền thờ Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con, thầy tế lễ, người Lê-vi và thường dân, bắt thăm về việc dâng củi, định phiên cho mỗi gia tộc đem củi đến đền thờ đốt trên bàn thờ CHÚA, vào những thời hạn nhất định trong năm, theo Kinh Luật quy định. Chúng con hứa dâng hằng năm vào đền thờ CHÚA hoa lợi đầu mùa của đất đai chúng con và quả đầu mùa của mỗi loại cây ăn quả; luôn cả con trưởng nam và thú vật đầu lòng của chúng con, theo như quy định trong Kinh Luật; chúng con hứa đem bò và chiên sinh đầu lòng dâng vào đền thờ Đức Chúa Trời, trình cho các thầy tế lễ hầu việc10:36 Ctd: đang phiên trực tại đền thờ; chúng con hứa nộp vào kho đền thờ cho các thầy tế lễ bột thượng hạng và các lễ vật khác, hoa quả của mỗi loại cây, rượu mới, và dầu; và chúng con hứa nộp một phần mười hoa mầu của đất đai cho người Lê-vi, vì người Lê-vi vẫn thu phần mười trong khắp các thành nơi chúng con làm việc. Một thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn sẽ có mặt khi người Lê-vi thu phần mười, và người Lê-vi sẽ dâng lại một phần mười trong số phần thu được vào đền thờ Đức Chúa Trời, vào kho ngân khố. Chúng con, dân Y-sơ-ra-ên và người Lê-vi, sẽ nộp các lễ vật về ngũ cốc, rượu mới và dầu vào kho, là nơi chứa các dụng cụ đền thánh, và là nơi cư ngụ của các thầy tế lễ đang phiên trực, người gác cổng, và các ca nhạc sĩ. Chúng con hứa không dám bỏ bê đền thờ Đức Chúa Trời. Dân Số Thành Giê-ru-sa-lem Các nhà lãnh đạo quần chúng cư ngụ trong thành Giê-ru-sa-lem, dân chúng còn lại bắt thăm đem một phần mười dân số vào cư ngụ trong thành thánh Giê-ru-sa-lem, trong khi chín phần kia được ở trong các thành khác. Dân chúng đặc biệt biết ơn những người nào tình nguyện vào sống trong thành Giê-ru-sa-lem. Sau đây là danh sách các nhà lãnh đạo cấp tỉnh sống tại Giê-ru-sa-lem, trong khi dân Y-sơ-ra-ên, các thầy tế lễ, người Lê-vi, người phục dịch đền thờ, và con cháu những người nô lệ từ đời vua Sa-lô-môn sống mỗi người trong đất mình và thành mình, trong các thành khác thuộc Giu-đa. Một số người thuộc con cháu Giu-đa và Bên-gia-min sống tại Giê-ru-sa-lem. Dòng dõi Giu-đa có: A-tha-gia, con U-xia, cháu Xa-cha-ri, chắt A-ma-ria, chút Sê-pha-tia, chít Ma-ha-la-ên, thuộc con cháu Phê-rết; và Ma-a-sê-gia, con Ba-rúc, cháu Côn-hô-xe, chắt Ha-xa-gia, chút A-đa-gia, chít Giô-gia-ríp (Giô-gia-ríp là con Xa-cha-ri), thuộc con cháu Sê-la. Tổng cộng có 468 người thuộc dòng Phê-rết sống tại Giê-ru-sa-lem, toàn là người dũng cảm.11:6 Ctd: người có khả năng chiến đấu Sau đây là dòng dõi Bên-gia-min: Sa-lu, con Mê-su-lam, cháu Giô-ết, chắt Phê-đa-gia, chút Cô-la-gia, chít Ma-a-sê-gia (Ma-a-sê-gia là con Y-thi-ên, cháu Ê-sai), cùng với anh em ông, tổng cộng là 928 người dũng cảm;11:8 Nt: sau ông, Gap-bai, Sa-lai và 928 người Giô-ên, con Xiếc-ri, chỉ huy họ, và Giu-đa, con Ha-sê-nua, làm phó thị trưởng. Các thầy tế lễ gồm có: Giê-đa-gia, con của Giô-gia-ríp, Gia-kin, Sê-ra-gia, con Hinh-kia, cháu Mê-su-lam, chắt Xa-đốc, chút Mê-ra-giốt, chít A-hi-túp, thầy thượng tế quản lý đền thờ Đức Chúa Trời; cùng với các thầy tế lễ khác11:12 Nt: cùng với anh em họ phục vụ trong đền thờ, tổng cộng là 822 người; A-đa-gia, con Giê-rô-ham, cháu Phê-la-dia, chắt Am-si, chút Xa-cha-ri, chít Phát-hua, Phát-hua là con Manh-ki-gia, cùng với các thầy tế lễ khác, đều là trưởng tộc, hết thảy là 242 người; A-ma-sai, con A-xa-rên, cháu Ác-xai, chắt Mê-si-lê-mốt, chút Y-mê, cùng với các thầy tế lễ khác, toàn là chiến sĩ dũng cảm, hết thảy là 128 người. Xáp-di-ên, con Hạt-ghê-đô-lim, chỉ huy họ. Những người Lê-vi gồm có: Sê-ma-gia, con Ha-súp, cháu A-ri-kham, chắt Ha-sa-kia, chút Bun-ni; Sa-bê-thai và Giô-xa-bát, thuộc cấp lãnh đạo người Lê-vi, trông coi các việc bên ngoài đền thờ; Mát-tan-gia, con Mi-ca, cháu Xáp-đi, chắt A-sáp, trưởng ban tôn vinh khởi xướng bài ca cảm tạ trong giờ cầu nguyện; Bạc-bu-kia giữ chức phó trưởng ban giữa vòng người Lê-vi; và Áp-đa, con Sa-mua, cháu Ga-la, chắt Giê-đu-thun. Tổng cộng những người Lê-vi sống trong thành thánh là 284 người. Những người gác cổng gồm có A-cúp, Tanh-môn, và các anh em canh giữ cổng, tổng cộng là 172 người. Những người còn lại trong dân Y-sơ-ra-ên, thầy tế lễ, và người Lê-vi, sống trong khắp các thành thuộc Giu-đa, mỗi người trong phần đất thừa hưởng của cha ông. Những người phục dịch đền thờ cư ngụ tại Ô-phên; Xi-ha và Ghít-ba quản lý những người này. Người chỉ huy những người Lê-vi sống tại Giê-ru-sa-lem là U-xi, con Ba-ni, cháu Ha-sa-bia, chắt Mát-tan-gia, chút Mi-ca, thuộc dòng A-sáp, là dòng các ca nhạc sĩ chịu trách nhiệm về sự thờ phượng trong đền thờ Đức Chúa Trời, vì có lệnh vua ban truyền ấn định trọng trách hằng ngày cho các ca nhạc sĩ. Phê-ta-hia, con Mê-sê-xa-bên, thuộc dòng Xê-ra, con Giu-đa, cố vấn11:24 Nt: ở ngay bên tay vua cho vua trong mọi công việc liên hệ đến dân chúng. Bản Liệt Kê Những Vùng Định Cư Sau đây là những vùng định cư, kể cả ruộng nương. Một số người Giu-đa định cư ở Ki-ri-át A-ra-ba và các thôn ấp phụ cận, Đi-bôn và các thôn ấp phụ cận, Giê-cáp-xê-ên và các xã phụ cận, Giê-sua, Mô-la-đa, Bết-phê-lê, Hát-sa-su-anh, Bê-e-sê-ba và các thôn ấp phụ cận, Xiếc-lác, Mê-cô-na và các thôn ấp phụ cận, En-rim-môn, Xô-ra, Giát-mút, Xa-nô-a, A-đu-lam và các xã phụ cận, La-kích và đồng ruộng chung quanh, A-xê-ka và các thôn ấp phụ cận. Vậy họ định cư11:30 Nt: họ cắm trại từ Bê-e-sê-ba cho đến thung lũng Hin-nôm. Một số người Bên-gia-min định cư ở Ghê-ba, Mích-ma, A-gia, Bê-tên và các thôn ấp phụ cận, A-na-tốt, Nóp, A-na-nia, Nát-so, Ra-ma, Ghi-tha-im, Ha-đi, Xê-bô-im, Nê-ba-lát, Lô-đơ, Ô-nô, và thung lũng những người thợ thủ công. Một số gia tộc người Lê-vi vốn ở Giu-đa gia nhập địa phận Bên-gia-min.11:36 MT: không rõ nghĩa Danh Sách Những Người Phục Vụ Trong Đền Thờ Sau đây là những thầy tế lễ và người Lê-vi cùng hồi hương với Xô-rô-ba-bên, con Sa-anh-thi-ên, và Giê-sua: Sê-ra-gia, Giê-rê-mi, Ê-xơ-ra, A-ma-ria, Ma-lúc, Hát-túc, Sê-ca-nia, Rê-hum, Mê-rê-mốt, Y-đô, Ghi-nê-thôn, A-bi-gia, Mi-gia-min, Ma-a-đia, Binh-ga, Sê-ma-gia, Giô-gia-ríp, Giê-đa-gia, Sa-lu, A-mốc, Hinh-kia, Giê-đa-gia. Đó là các vị trưởng tộc và anh em họ trong vòng các thầy tế lễ vào đời Giê-sua. Người Lê-vi: Giê-sua, Bin-nui, Cát-mi-ên, Sê-rê-bia, Giu-đa, và Mát-tan-gia là người cùng với anh em ông phụ trách các bài ca cảm tạ. Đứng đối ngang họ trong lễ thờ phượng có Bạc-bu-kia, U-ni và những người Lê-vi khác.12:9 Nt: và anh em họ Giê-sua là cha Giô-gia-kim, Giô-gia-kim là cha Ê-li-a-síp, Ê-li-a-síp là cha Giô-gia-đa, Giô-gia-đa là cha Giô-na-than, và Giô-na-than là cha Gia-đua. Vào đời Giô-gia-kim, những thầy tế lễ sau đây làm trưởng tộc: Mê-ra-gia, trưởng tộc Sê-ra-gia, Ha-na-nia, trưởng tộc Giê-rê-mi, Mê-su-lam, trưởng tộc Ê-xơ-ra, Giê-hô-ha-nan, trưởng tộc A-ma-ria, Giô-na-than, trưởng tộc Ma-lúc, Giô-sép, trưởng tộc Sê-ba-nia, Át-na, trưởng tộc Ha-rim, Hên-cai, trưởng tộc Mê-ra-giốt, Xa-cha-ri, trưởng tộc Y-đô, Mê-su-lam, trưởng tộc Ghi-nê-thôn, Xiếc-ri, trưởng tộc A-bi-gia,12:17 Sót một tên ở đây. Không nên dịch: “Phinh-tai trưởng tộc Min-gia-min và Mô-a-đia,” vì MT không có liên từ giữa hai họ trưởng tộc Min-gia-min, Phinh-tai, trưởng tộc Mô-a-đia, Sa-mua, trưởng tộc Binh-ga, Giê-hô-na-than, trưởng tộc Sê-ma-gia, Mát-tê-nai, trưởng tộc Giô-gia-ríp, U-xi, trưởng tộc Giê-đa-gia, Ca-lai, trưởng tộc Sa-lai, Ê-be, trưởng tộc A-mốc, Ha-sa-bia, trưởng tộc Hinh-kia, Nê-tha-nên, trưởng tộc Giê-đa-gia. Người ta đăng ký gia đình các thầy tế lễ theo tên các trưởng tộc vào đời Ê-li-sa-síp, Giô-gia-đa, Giô-ha-nan, và Gia-đua, cho đến triều Đa-ri-út, vua Ba-tư. Con các trưởng tộc người Lê-vi được đăng ký trong sách sử biên niên cho đến đời Giô-ha-nan, con cháu Ê-li-a-síp. Các trưởng tộc người Lê-vi: Ha-sa-bia, Sê-rê-bia, Giê-sua, Bin-nui,12:24 MT: Giê-sua, con trai Cát-mi-ên. Đổi lại là “Bin-nui.” và Cát-mi-ên luân phiên ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời, theo sắc lệnh của Đa-ít, người của Đức Chúa Trời, cùng với những người Lê-vi khác đứng đối ngang họ, là Mát-tan-gia, Bạc-bu-kia, và Ô-ba-đia. Mê-su-lam, Tanh-môn, và A-cúp là người gác cổng, canh giữ kho bên cổng đền thờ. Những người này phục vụ trong đời của Giô-gia-kim, con Giê-sua, cháu Giô-xa-đác, và đời của tổng trấn Nê-hê-mi và thầy tế lễ thông thạo Kinh Luật Ê-xơ-ra. Lễ Cung Hiến Tường Thành Vào dịp lễ cung hiến tường thành Giê-ru-sa-lem, người ta tìm người Lê-vi ở khắp nơi nào họ sinh sống và đưa họ về Giê-ru-sa-lem để hân hoan cử hành lễ cung hiến với những bài ca cảm tạ, theo tiếng đệm của chập chỏa, đàn hạc, và đàn lia. Các ca nhạc sĩ cũng tụ về từ các vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem và các làng định cư ở Nê-tô-pha, từ Bết-ghinh-ganh và từ vùng thôn quê ở Ghê-ba và Ách-ma-vết, vì các ca nhạc sĩ có lập làng định cư chung quanh Giê-ru-sa-lem. Các thầy tế lễ và người Lê-vi tự thanh tẩy chính mình, xong rồi họ thanh tẩy dân chúng, các cổng và tường thành. Tôi đưa các nhà lãnh đạo Giu-đa lên trên vách thành, và chỉ định hai ca đoàn đông đảo dâng lời cảm tạ. Ca đoàn thứ nhất rẽ bên phải, đi trên vách thành về phía cổng Phân. Theo sau họ có Hô-sa-gia và phân nửa số các nhà lãnh đạo Giu-đa, cùng với A-xa-ria, Ê-xơ-ra, và Mê-su-lam, Giu-đa, Min-gia-min,12:34 MT: Bên-gia-min Sê-ma-gia, và Giê-rê-mi, là những thầy tế lễ thổi kèn đồng; cũng có Xa-cha-ri, con Giô-na-than, cháu Sê-ma-gia, chắt Mát-tan-gia, chút Mi-ca-gia, chít Xác-cua (Xác-cua là con A-sáp), và anh em ông là Sê-ma-gia, A-xa-rên, Mi-la-lai, Ghi-la-lai, Ma-ai, Nê-tha-nên, Giu-đa, và Ha-na-ni. Những người này sử dụng nhạc khí của Đa-vít, người của Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ thông thạo Kinh Luật Ê-xơ-ra đi trước họ. Họ đi ngang qua cổng Suối, leo thang lên các bậc thang dẫn lên Thành Đa-vít, họ trở lên tường thành,12:37 MT: không rõ nghĩa đi ngang qua Thành Đa-vít, đến cổng Nước ở phía đông. Ca đoàn thứ nhì rẽ bên trái, và tôi theo sau họ, cùng với phân nửa đoàn người còn lại, đi trên vách thành, đi ngang qua tháp Lò đến vách Rộng, đi ngang qua cổng Ép-ra-im, cổng Cũ, cổng Cá, tháp Ha-na-nê-ên, tháp Một Trăm, đến cổng Chiên, rồi dừng lại tại cổng Gác. Cả hai ca đoàn cảm tạ đều đứng vào vị trí của mình trong đền thờ Đức Chúa Trời; tôi và phân nửa số các viên chức đi với tôi cũng vậy. Các thầy tế lễ Ê-li-a-kim, Ma-a-sê-gia, Min-gia-min, Mi-ca-gia, Ê-li-ô-ê-nai, Xa-cha-ri, và Ha-na-nia thổi kèn đồng. Các ca nhạc sĩ Ma-a-sê-gia, Sê-ma-gia, Ê-lê-a-sa, U-xi, Giê-hô-gia-nan, Manh-ki-gia, Ê-lam, và Ê-xe đàn hát lớn tiếng theo sự hướng dẫn của Giê-ra-hia. Hôm ấy, người ta dâng rất nhiều sinh tế, mọi người đều vui mừng vì Đức Chúa Trời ban cho họ niềm vui tràn đầy. Phụ nữ trẻ em cùng vui mừng hớn hở. Tiếng reo vui từ Giê-ru-sa-lem vang ra đến tận nơi xa. Cung Cấp Cho Những Người Phục Vụ Đức Chúa Trời Trong ngày ấy, một số người được cử trông coi các phòng dành làm kho chứa các lễ vật dâng hiến, lễ vật đầu mùa và lễ vật phần mười. Những người này có trách nhiệm thu góp về chứa trong kho các phần hoa mầu Kinh Luật quy định cho các thầy tế lễ và người Lê-vi, tùy theo ruộng đất của mỗi thành, vì dân Giu-đa rất thỏa lòng về công việc của các thầy tế lễ và người Lê-vi. Họ lo việc phụng sự Đức Chúa Trời và chu toàn cả lễ nghi thanh tẩy. Các ca nhạc sĩ và người gác cổng cũng phục vụ theo điều lệ vua Đa-vít và Sa-lô-môn, con vua ấn định. Thật vậy, từ thời xa xưa, từ thời Đa-vít và A-sáp, đã có những người điều khiển ca đoàn và hướng dẫn12:46 Nt: và bài hát ca ngợi cảm tạ giờ ca ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Do đó, vào thời Xê-rô-ba-bên và Nê-hê-mi, toàn dân Y-sơ-ra-ên đều đóng góp phần dành cho các ca nhạc sĩ và người gác cổng theo như quy định hàng ngày. Họ biệt riêng phần của người Lê-vi, và người Lê-vi biệt riêng phần cho các thầy tế lễ, con cháu A-rôn. Tách Biệt Khỏi Người Ngoại Tộc Hôm ấy, khi dân chúng nghe đọc Kinh Luật Môi-se, họ thấy có ghi chép rằng người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được gia nhập hội chúng của những người tôn thờ Đức Chúa Trời, vì họ chẳng những không mang bánh nước ra tiếp đón, lại còn mướn Ba-la-am nguyền rủa dân Y-sơ-ra-ên, mặc dù Đức Chúa Trời đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phước. Nghe đến quy luật này, dân Y-sơ-ra-ên liền tách biệt khỏi những người có gốc ngoại lai. Cải Tổ Trong Đền Thờ Tuy nhiên, trước đây, thầy tế lễ Ê-li-a-síp, người có trách nhiệm quản lý các phòng kho trong đền thờ, lại có họ hàng với Tô-bia, nên dành cho Tô-bia một phòng rộng, là nơi trước kia chứa lễ vật ngũ cốc, nhũ hương, các dụng cụ (của đền thờ), lễ vật phần mười về lúa mì, rượu mới, và dầu theo như quy định cho người Lê-vi, các ca nhạc sĩ, và người gác cổng, cùng với lễ vật dâng lên cho các thầy tế lễ. Trong thời gian đó, tôi không có mặt tại Giê-ru-sa-lem, vì tôi đã về bệ kiến vua vào năm thứ ba mươi hai triều Át-ta-xét-xe, vua Ba-by-lôn. Cách ít lâu, tôi xin phép vua, và trở về Giê-ru-sa-lem. Bây giờ tôi mới khám phá ra việc tệ hại Ê-li-a-síp đã làm, dọn cho Tô-bia một phòng riêng ngay trong khuôn viên đền thờ. Tôi nổi giận, ném tất cả đồ đạc của Tô-bia ra khỏi phòng. Tôi ra lệnh tẩy uế các phòng, rồi đem trở về phòng các dụng cụ của đền thờ, lễ vật ngũ cốc, và nhũ hương. Tôi còn biết người Lê-vi không được cấp phần lương thực theo như Kinh Luật quy định, vì thế họ và các ca nhạc sĩ bỏ chức vụ, trốn về nhà làm ruộng.13:10 Nt: ai nấy trốn về thửa ruộng của mình Tôi khiển trách các viên chức: “Tại sao đền thờ Đức Chúa Trời bị bỏ bê như vậy?” Rồi tôi tập họp những người Lê-vi lại, và phục hồi chức vụ cho họ. Bấy giờ toàn dân Giu-đa mang phần mười lúa mì, rượu mới, và dầu dâng vào kho. Tôi chỉ định thầy tế lễ Sê-lê-mia, thư ký Xa-đốc, Phê-đa-gia, là người Lê-vi, quản lý kho đền thờ, và Ha-nan, con Xác-cua, cháu Mát-tan-gia, làm phụ tá cho họ, vì những người này được tín nhiệm; họ có bổn phận chia phần cho các anh em mình. Cầu xin Đức Chúa Trời ghi nhận cho con việc này, xin Ngài cũng đừng quên13:14 Nt: bôi xóa những việc lành con đã trung tín làm cho đền thờ Chúa, để phục vụ Ngài. Tuân Giữ Ngày Sa-bát Vào thời ấy, tôi bắt gặp một số người ở Giu-đa đạp bàn ép nho vào ngày Sa-bát. Họ cũng chất cả đống nông sản lên lưng lừa, nào rượu, nho, trái vả, và đủ loại sản vật, mang về Giê-ru-sa-lem vào ngày Sa-bát. Tôi cảnh cáo họ, không cho họ bán các thực phẩm ấy.13:15 MT: tôi cảnh cáo (họ) vào ngày họ bán thực phẩm Ngoài ra, người Ty-rơ sống tại đây,13:16 Nghĩa là sống ở Giê-ru-sa-lem, hoặc Giu-đa cũng đem cá và đủ loại hàng hóa về bán cho người Giu-đa ở Giê-ru-sa-lem vào ngày Sa-bát. Tôi khiển trách giới quý tộc của Giu-đa: “Anh em làm chuyện gì gian ác vậy? Anh em vi phạm ngày Sa-bát! Có phải tổ tiên chúng ta cũng đã làm y như vậy không, khiến cho Đức Chúa Trời giáng tất cả những tai họa này trên chúng ta và thành này? Bây giờ anh em lại vi phạm ngày Sa-bát, khiến cho cơn giận đổ xuống dân Y-sơ-ra-ên càng tăng thêm!” Khi cổng thành Giê-ru-sa-lem khởi sự yên tĩnh13:19 MT: không rõ nghĩa trước ngày Sa-bát, tôi ra lệnh đóng cổng luôn, không được mở cho đến sau ngày Sa-bát. Tôi cũng cắt mấy gia nhân của tôi đứng gác tại cổng, không cho ai đem hàng hóa vào trong ngày Sa-bát. Tuy nhiên, những người buôn bán đủ các mặt hàng ngủ lại bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem một đôi lần. Tôi cảnh cáo họ: “Tại sao các anh lại ngủ ngay bên tường thành thế này? Nếu các anh còn tiếp tục làm như vậy, tôi sẽ cho người bắt các anh.” Từ đấy, họ không đến vào ngày Sa-bát nữa. Tôi cũng ra lệnh cho người Lê-vi dọn mình thanh sạch đến gác cổng thành để giữ ngày Sa-bát thánh khiết. Cầu xin Đức Chúa Trời ghi nhận thêm cho con điều này, và cầu xin Ngài bảo toàn mạng sống con13:22 Nt: Xin Ngài tha cho con tùy theo lòng thương xót lớn lao và trung kiên của Ngài. Chính Sách Chống Hôn Nhân Ngoại Tộc Cũng vào thời gian ấy, tôi thấy có những người Giu-đa cưới phụ nữ Ách-đốt, Am-môn, và Mô-áp. Phân nửa con cái họ nói tiếng Ách-đốt, hoặc tiếng của dân tộc này dân tộc nọ, chứ không nói được tiếng của người Giu-đa. Tôi quở trách, nguyền rủa họ, thậm chí đánh một vài người và bứt tóc họ. Tôi buộc họ thề nhân danh Đức Chúa Trời: “Anh em không được gả con gái mình cho con trai họ, cũng không được cưới con gái họ cho mình hoặc con trai mình. Có phải Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên, cũng phạm tội vì cớ những người đàn bà ấy không? Trong biết bao nhiêu dân tộc, không có vua nào như vua Sa-lô-môn. Vua được Đức Chúa Trời yêu, được Ngài lập lên làm vua cả nước Y-sơ-ra-ên. Thế mà, ngay cả vua cũng bị vợ ngoại tộc xui cho phạm tội. Lẽ nào chúng tôi nghe theo anh em, để cho anh em phạm tội ác lớn lao này, cư xử bất trung với Đức Chúa Trời, cưới vợ ngoại tộc sao?” Một người con của Giô-gia-đa, con thầy thượng tế Ê-li-a-síp, cưới con gái13:28 Nt: là con rể của… San-ba-lát, người Hô-rôn, nên tôi đuổi người ấy đi. Xin Đức Chúa Trời nhớ cho, họ đã làm ô uế chức tế lễ, và làm ô uế13:29 Lập lại cho rõ nghĩa giao ước Ngài lập với các thầy tế lễ và người Lê-vi. Tôi thanh lọc khỏi họ mọi điều gì dính dáng đến nước ngoài. Tôi quy định trách nhiệm riêng cho từng người, cho các thầy tế lễ và người Lê-vi. Tôi cũng sắp xếp việc dâng củi vào ngày giờ nhất định, và việc dâng hoa quả đầu mùa. Cầu xin Đức Chúa Trời nhớ đến con và ban ơn cho con!